Skip to main content

Werkgroep Roofvogels

De Werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard (WRHW) is één van de  biologische werkgroepen van het Hoekschewaards Landschap en inventariseert en beschermt roofvogels in de Hoeksche Waard.

Roofvogels inventariseren

Het inventariseren gebeurt door waarnemingen van vogels bij een nest en indirecte sporen zoals prooiresten, veren en uitwerpselen. Gevonden nesten worden d.m.v. wekelijkse waarnemingen vanaf de grond gevolgd zodat kan worden bepaald wat het broedresultaat is.

Torenvalkkasten en sommige sperwernesten worden gecontroleerd met  behulp van een camera op een telescopische stok. Bij andere nesten wordt er één keer geklommen om de nestinhoud te inspecteren. Jonge vogels worden dan gemeten, gewogen en geringd. Als onderdeel van het onderzoek worden ook prooiresten verzameld en gedetermineerd.

Jaarlijks worden de resultaten gepubliceerd in "In Vogelvlucht" en  op de website. Tevens worden de resultaten in de vorm van nestkaarten  aan de  Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) en SOVON geleverd. De gegevens gaan ook naar Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Vogeltrekstation. Ontvangen terugmeldingen worden verspreid onder belanghebbenden, b.v. torenvalkkast eigenaren.

Slechtvalken Zuid-Holland en Noord-Brabant

De WRHW vertegenwoordigt de Werkgroep Slechtvalk Nederland in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Aangezien het onmogelijk is om dat gehele gebied zelf af te zoeken, berust dit onderzoek voor een groot deel op nestvondsten en waarnemingen van waarnemers van buiten onze werkgroep.

Bescherming

Het beschermingswerk omvat het bouwen en plaatsen van slechtvalk- en torenvalkkasten of het adviseren daarbij. Ook worden bestaande kasten gereinigd of vervangen. 
Indien nodig wordt er contact opgenomen met particuliere terreineigenaren of organisaties (b.v. politie of Tennet) ten behoeve van bescherming of ontzien van nestlocaties. 
Als bijvoorbeeld bij een nest van een bruine kiekendief in het landbouwgewas luzerne geen nest bescherming wordt toegepast worden de eieren of jongen letterlijk weggemaaid.
Soms vliegen jonge vogels te vroeg uit, worden opgepikt door een dierenambulance en komen uiteindelijk in een vogelopvang terecht. Een herkansing geven door het jong terug te plaatsen in het nest is dan verreweg de beste oplossing.

Voorlichting

"Onbekend maakt onbemind" en dus is voorlichting geven een belangrijk onderdeel van beschermen. Dit gebeurt met behulp van de website, het geven van lezingen en een informatiestand op een open dag. De website biedt informatie over de verschillende soorten roofvogels en de onderzoeksresultaten.

Vrijwilliger worden?
De WRHW is een echte werkgroep, dat wil zeggen dat de nadruk ligt op het veldwerk. Vrijwilligers kunnen een bijdrage leveren door het inventariseren van een stukje Hoeksche Waard. Dit kost enkele uren per week. In het begin van het broedseizoen als de nesten moeten worden gezocht wat meer tijd, later in het seizoen wat minder.
 
Om mee te doen is kennis van roofvogels wel handig, maar niet persé noodzakelijk. Nieuwe werkgroepleden lopen in eerste instantie mee met ervaren mensen. Een verrekijker en eigen vervoer zijn wel nodig, maar vooral de wil om serieus een bijdrage te leveren aan het onderzoek.

Meer informatie?

Martin Mollet (coördinator)
Tel: 06-12 99 31 66

Onze websites:
www.roofvogels-hw.nl

en
www.slechtvalken-zh.nlGewonde vogel gevonden?

Bel de dierenambulance 0900-1120000 (24/7)
of de Vogelklas Karel Schot 010-4857847

Dode vogel gevonden?
Kijk in ieder geval of de vogel geringd is: zo ja, noteer het nummer en gegevens van de ring. Uw terugmelding is belangrijk voor het ringonderzoek. Melden kan via www.griel.nl

Dode roofvogels zijn mogelijk ook interessant i.v.m. het onderzoek naar roofvogelvervolging. Meldt verdacht gevallen a.u.b. Een dode roofvogel naast een dode haas of duif duidt bijvoorbeeld op vergiftiging. Het uitgelegde aas is dan bewerkt met gif.

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01