Skip to main content

Bomenkap Numansdorp voorkomen

Samen met GroenLinks Hoeksche Waard en Water Natuurlijk zetten we ons in voor het behoud van een beeldbepalende bomenrij in Numansdorp. Om kappen te voorkomen, deden we een dringend beroep op de eigenaren van de bomen en vroegen ook overheden in actie te komen. Met succes, de meer dan 100 bomen blijven staan en krijgen een degelijke onderhoudsbeurt.

Eigenaren

De bomenrij staat aan de binnenkant van de waterkerende dijk achter de landgoederen aan de Ambachtsheerenlaan in Numansdorp. Met het verwerven van grond voor de landgoederen hebben 7 eigenaren er ook een stukje dijk en een verwaarloosde bomenrij bij gekregen. In de rij staan 73 populieren, 23 essen en 5 esdoorns. De populieren zijn ongeveer 70 jaar oud, de andere bomen zijn veel jonger. Vanuit de overtuiging dat de landgoedeigenaren een warm hart voor de natuur hebben zochten Hoekschewaards Landschap, GroenLinks en Water Natuurlijk contact met hen.

Een uitwisseling van argumenten was het gevolg. We onderstreepten vooral het belang van oude bomen en boomrijen voor natuur en landschap. De eigenaren maakten zich zorgen over de veiligheid van bezoekers aan de landgoederen. Ze willen voorkomen dat een wandelaar getroffen wordt door een vallende tak. Gelet op deze schijnbaar tegengestelde belangen, is een advies van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren over de veiligheid van bezoekers aan landgoederen onder de aandacht gebracht. Ook uit dit advies komt naar voren dat je oude bomen, vanwege hun waarde voor de natuur, moet koesteren.

Overheden

Het beroep op de overheden om in actie te komen leverde niet zo veel op. De gemeente Hoeksche Waard deed via een brief aan de landgoedeigenaren een beroep op hen om de bomen niet te kappen. Bevoegdheden heeft de gemeente verder niet. Die liggen bij de provincie.

De bescherming van bomenrijen als deze valt onder de Wet Natuurbescherming. Deze bescherming is heel beperkt. Eigenaren doen een melding en als de vereiste informatie wordt geleverd kan er meestal gekapt worden. Het onttrekt zich aan de openbaarheid en er is geen bezwaar of beroep mogelijk. Gedeputeerde Staten kan de kap verbieden uit een oogpunt van natuur en landschap. We verzochten mede namens GroenLinks en Water Natuurlijk om een dergelijk verbod. Een besluit bleef tot nu toe uit.

Ook het waterschap Hollandse Delta speelt een rol. Zij is verantwoordelijk voor de veiligheid van de waterkerende dijk en verleende vergunningen voor de kap. Dit om de waterveiligheid te garanderen. De versnippering van het eigendom van een klein stukje dijk riep de vraag op of het waterschap eventueel bereid zou zijn om de dijk met bomen over te nemen. Het antwoord was, dat dat niet nodig is om de veiligheid te borgen. Die bereidheid is er dus niet.

Verlossende woord

Recent kwam het verlossende woord van de woordvoerder van de landgoedeigenaren. Ze gaan geen gebruik maken van de waterschapvergunning om te kappen. De bomen krijgen een onderhoudsbeurt. Dat wordt georganiseerd en bekostigd door Midstate, de projectontwikkelaar die de landgoederen heeft gerealiseerd. Op korte termijn start het snoeien van de bomen.

Met Water Natuurlijk en Groen Links HW zijn we blij met dit besluit, waarbij veiligheid voor bezoekers en belang van natuur en landschap gecombineerd worden. We hopen dat met geleidelijke verjonging de bomenrij ook voor komende generaties behouden blijft. Daarnaast blijven we ons inzetten om meer bomen in de Hoeksche waard voor kap te behoeden, zoals nu het zogenoemde Bos van Los.

 

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01