Skip to main content

Programma symposium 24 november 2023:

Groene mogelijkheden en ontwikkeling van de Hoeksche Waard komende 50 jaar

Denkend aan Holland, zie ik breede rivieren, traag door oneindig laagland gaan,

Rijen ondenkbaar ijle populieren als hooge pluimen aan den einder staan; 

En in de geweldige ruimte verzonken de boerderijen verspreid door het land,

 

De vereniging Hoekschewaards Landschap zet zich dit jaar inmiddels 50 jaar in voor behoud, beheer en uitbreiding van het landschap dat Marsman beschreef. Dat vieren wij dit jaar met allerlei activiteiten tijdens ons jubileumjaar. Van een kleine actiegroep in de Hoeksche Waard is de club inmiddels uitgegroeid tot een vereniging van ruim 1700 leden.

Zoals elders in ons land het geval is, staan het landschap en de biodiversiteit ook in onze polders onder druk, ondanks de status van Nationaal Landschap tussen de ‘breede rivieren’. Ons jubileumjaar willen we afsluiten met een symposium op 24 november 2023 over de groene mogelijkheden voor ontwikkeling van de Hoeksche Waard, waarin we vooruitkijken naar de komende 50 jaar.

Voorlopig ziet het programma er als volgt uit (onder voorbehoud):

1.      In 2020 stelde een team wetenschappers van de Wageningen Universiteit (WUR) een visie op over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in 2120. Dr. Ir. Michael van Buuren (WUR) vertaalt op het symposium de visie “Een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120” voor de Hoeksche Waard in 2073. Hoe zien de Hoeksche Waard en omgeving er mogelijk uit als we rekening houden met de uitgangspunten van de bovengenoemde visie zoals bodem en water zijn sturend, natuurinclusief en circulair handelen, meebewegen met natuurlijke processen? Wat zullen de gevolgen zijn voor natuur, landschap, landbouw, waterveiligheid en zoetwaterhuishouding?

2.      Emeritus Prof. Dr. Ir. Han Meyer (TU Delft) zal zich meer richten op de planologische/ruimtelijke kant van de inrichting en het landgebruik in de Hoeksche Waard in 2073. Na een korte terugblik op eerdere plannen en visies voor de Hoeksche Waard zoals het plan Rotterdam 2000+ en de opbrengsten van AIR Southbound schetst hij hoe de Hoeksche Waard zich zou kunnen ontwikkelen rekening houdend met trends en visies die zich nu aandienen. Welke scenario`s zijn denkbaar? Een sterke dynamiek onder invloed van de regio`s Rotterdam en Antwerpen met als gevolg urbanisatie of rustige ontwikkeling met behoud van het eilandkarakter met verdere uitbouw van landschap, landbouw, natuur, recreatie als onderdeel van de Groenblauwe Delta?

3.      Dhr. Jaap Dirkmaat (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) gaat in op de natuurlijke en landschappelijke waarden van de Hoeksche Waard, een cultuurlandschap bij uitstek. Wat treffen we aan in de Hoeksche Waard in 2073? Zullen hagen voor een deel het beeld bepalen? Wat zijn de ecologische voordelen daarvan? In welke mate zijn landschapselementen als natte en droge graslanden, brede moerasoevers, grienden en moerasbosjes behouden of in ere hersteld? Wat is de relatie tussen natuur en landschap en de landbouw in 2073? Kan het Deltaplan voor het landschap in 2073 als uitgevoerd beschouwd worden?

De wel bekende Studio Sport presentator en Hoekschewaarder Gert van ’t Hof zal het symposium als dagvoorzitter presenteren.

Het symposium zal plaatsvinden op 24 november 2023 in het Nationaal Landschapscentrum te Numansdorp, van 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur, inclusief borrel- en netwerkdeel. De inlooplunch vanaf 12:00 uur biedt ook de mogelijkheid om elkaar te spreken.

Akkerrand Broekseweg © Paul Kalkhoven
Knotwilg © Jan Plaisier

Zet deze datum dus alvast in uw agenda. Na de zomervakantieperiode zal de definitieve uitnodiging verstuurd worden en kunt u zich opgeven voor deelname aan het symposium.

Door: Martijn Verweijen, Bart-Jan Kingma & Ron Broeders

Werkgroep Milieu & Planologie

Namens Hoekschewaards Landschap

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01